Мирјана Радаковић

mirjana-radakovic2
mirjana-radakovic2
Руководилац сектора за законодавство, Генерални секретаријат Народне скупштине Републике Србије

Мирјана Радаковић је дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду, кривично-судски смер. У Скупштини СФРЈ, од 1983. до 2001. године, обављала је стручне послове у скупштинским радним телима: Одбору за кредитно-монетарни систем, Уставној комисији, Служби за законодавство и била је секретар Административне комисије. У Народној скупштини Републике Србије запослена је од 2002. године на пословима секретара Одбора за уставна питања и Административног одбора, а од 2004. године обављала је и послове помоћника генералног секретара Народне скупштине – руководиоца Сектора за послове радних тела. Од 2006. године до данас је на положају помоћника генералног секретара Народне скупштине – руководиоца Сектора за законодавство.

Обављала је послове у поступку доношења закона, других прописа и општих аката – од израде нацрта, односно предлога аката и амандмана на предлоге аката до њихове припреме за објављивање. Пружала је стручну подршку посланицима у изради Уставне повеље државне заједнице Србија и Црна Гора и Устава Републике Србије. Учествовала је у изради Закона о Народној скупштини, Пословника Народне скупштине, Закона о Државној ревизорској институцији, Закона о финансирању политичких активности, Националне стратегије за борбу против корупције, Јединствених методолошких правила за израду прописа и низ других аката од значаја за рад Народне скупштине. Учествовала је у припреми прегледа праксе ИПУ и УНДП за други Глобални извештај о развоју парламентаризма. Одржавала презентације о раду Народне скупштине и њених радних тела, посебно са аспекта спровођења законодавне и контролне функције парламента, за народне посланике, студенте, новинаре и службе других државних органа, као и за службе других парламената у региону. Имала је низ излагања из области парламентарне праксе на регионалним конференцијама у оквиру пројеката Народне скупштине са међународним организацијама (UNDP, SDC, WB, OECD, OSCE, USAID). Објављивала научно-стручне радове на теме из рада Народне скупштине, као што су: „Однос грађана и Народне скупштине у спровођењу законодавне и представничке функције“, „Улога стручне службе Народне скупштине у изради предлога закона, другог прописа и општег акта“, „Контролна функција Народне скупштине“, „Парламентарни одбори: надзор над државним органима и телима“, “Да ли нам је потребан закон о скупштини уз анализу Закона о Народној скупштини“, као и коауторски рад „Време парламентарне реформе“, Правни живот, број 14, 2008. године.