Градимир Ненадовић

gradimir-nenadovic-slika-za-seminar
gradimir-nenadovic-slika-za-seminar
Заменик директора Републичког секретаријата за законодавство

Градимир Ненадовић рођен је 5. јула 1961. године у Београду. Дипломирао је на Правном факултету у Београду.

Радио је у адвокатури, затим у службама Скупштине СФРЈ (најдуже у служби Комисије за уставна питања, радног тела Скупштине СФРЈ надлежног за разматрање и припрему предлога за промену Устава СФРЈ), а од 1992. године   ̶   у Републичком секретаријату за законодавство. Положио је стручни испит за рад у државним органима (1991. године), као и правосудни испит (1998. године).

У Републичком секретаријату за законодавство обављао је нормативноправне послове из делокруга тог органа (реч је о пословима који се односе на изграђивање, праћење и унапређивање правног система, обезбеђивање усаглашености прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и старање о њиховој нормативнотехничкој и језичкој ваљаности, надзор над објављивањем и старање о објављивању прописа и других аката Владе, министарстава и других органа и организација за које је то одређено законом, као и на припрему прописа који се односе на државне симболе, службену употребу језика и писама и организацију и начин рада Владе). Током рада у Републичком секретаријату за законодавство посебно се бавио разматрањем најсложенијих уставноправних питања из делокруга Републичког секретаријата за законодавство (нарочито у областима државне управе, радног законодавства, организације и начина рада Владе, изборног законодавства и јавних служби), као и припремом номотехничких правила за израду закона и подзаконских аката. Био је на положају помоћника директора (у периоду 1998-2000. и 2004-2007), заменика директора (у периоду 2000-2004. и 2007-2008) и директора Републичког секретаријата за законодавство (у периоду 2008-2012), а од 2012. до данас поново је на положају заменика директора Републичког секретаријата за законодавство. Члан је Испитне комисије за полагање државног стручног испита за кандидате са високим образовањем и испитивач за предмет Уставно уређење. Аутор је дела Приручника за полагање државног стручног испита (који је министарство надлежно за државну управу издало 2006. године),  у делу који се односи на испитни предмет Радно законодавство.

Био је члан радне групе за припрему Јединствених методолошких правила за израду прописа, коју је образовао одбор Народне скупштине надлежан за уставна питања и законодавство.

Више пута је био ангажован као предавач (од стране Службе за управљање кадровима и других институција) у областима везаним за уставно уређење, систем државне управе и методолошка правила за израду прописа.

Од радова које је објавио треба посебно навести текст „Положај и  улога Републичког секретаријата за законодавство у систему државне управе у Републици Србији”, објављен у Архиву за правне и друштвене науке.