Распоред

6. октобар 2016


Правни факултет Београд, Амфитеатар II „Слободан Јовановић“

16.45 – 17.10

 • ОТВАРАЊЕ И ПОЗДРАВНИ ГОВОР   

17.10 – 19.50

Приказ једног сегмента парламентарног права као засебне области уставног права, који се тиче примарне надлежности парламента – доношења закона; нормативна уређеност поступка; иницијатива за доношење нових закона или измену постојећих у домаћем праву, као и у референтним правним системима /упоредни преглед: Немачка, Француска, Велика Британија/; однос владе и парламента у том поступку, с обзиром на начело поделе власти у теоријском концепту и пракси правне државе
(3 x 45 мин у јединственом блоку)

13. октобар    


Амфитеатар II „Слободан Јовановић“

17.10 – 19.50

   pdf Презентација уз предавање

Системско усклађивање нових прописа, тј. постизање непротивречности правног система у циљу остваривања оптималних ефеката, циљева и вредности важећих прописа у примени, и, на другој страни, коришћења правила тумачења, нарочито језичких, у припреми и форматирању закона и других прописа /с обзиром на то да су (будући) прописи (будући) основ за доношење појединачних правних аката у поступку примене, чији је главни саставни део тумачење
(3 x 45 мин у јединственом блоку)

20. октобар


Амфитеатар II „Слободан Јовановић“

17.10 – 19.50

 • Израда предлога закона када је Влада предлагач закона; израда подзаконских аката;  специфична номотехничка правила за транспоновање права Европске уније
  Градимир Ненадовић

   pdf Презентација уз предавање

Номотехничка правила за израду закона која се односе на садржај, форму, језик, стил и начин писања закона – према Јединственим методолошким правилима за израду прописа које доноси Народна скупштина; поступак утврђивања предлога закона од стране Владе – примена одредаба Пословника Владе које се односе на образложење закона, анализу ефеката закона, прибављање мишљења о нацрту закона и јавну расправу; примена правила Резолуције о законодавној политици која се односе на полазне основе за израду закона и израду подзаконских аката истовремено са израдом закона; номотехничке специфичности израде подзаконских аката – према Методологији за израду подзаконских прописа; номотехничке специфичности израде националне верзије права Европске уније; специфична номотехничка правила израде националних прописа којима се транспонује односно имплементира право Европске уније – коришћење CELEX броја, навођење правног акта Европске уније, уредба као инструмент унификације и директива као инструмент хармонизације
(3 x 45 мин у јединственом блоку)

27. октобар


Амфитеатар II „Слободан Јовановић“

17.10 – 19.50

   pdf Презентација уз предавање

Поступак за доношење закона и других прописа према одредбама Пословника Народне скупштине, уз посебан осврт на поступак израде предлога закона који подносе народни посланици; номотехничка правила за измене и допуне закона и за израду амандмана на предлог закона према Јединственим методолошким правилима за израду прописа које доноси Народна скупштина, са примерима у пракси; израда пречишћеног текста закона, припрема текста закона за објављивање и исправка објављеног закона
(3 x 45 мин у јединственом блоку)

3. новембар 


Амфитеатар II „Слободан Јовановић“

17.10 – 19.50

Номотехнички недостаци важећих закона из перспективе праксе уставне контроле Уставног суда РС и упоредни преглед „номотехничких препорука“ проистеклих из релевантних пракси Уставног савета Француске и Уставног суда Немачке
(2 x 45 мин)

18.50 – 19.50

 • Процес усклађивања домаћег правног Система са правном тековином Европске уније
  др Урош Ћемаловић

   pdf Презентација уз предавање

Статус права ЕУ у домаћем правном систему и одредбе Споразума о стабилизацији и придруживању од значаја за процес усклађивања; приказ општег нормативног оквира који уређује процес усклађивања домаћег правног система са acquis communautaire (AC) основне одлике процеса усклађивања; подела надлежности у процесу усклађивања; предности и слабости у функционисању постојећег правног оквира и улога законодавне и извршне власти у транспоновању AC; могућа решења за унапређење процеса усклађивања; однос процеса преговарања у чланству и процеса усклађивања са правом ЕУ
(1 x 45 мин)

10. новембар


Амфитеатар II „Слободан Јовановић“

17.10 – 19.50

Да би ограничење људских права било у складу са Европском конвенцијом за заштиту људских права, оно мора бити предвиђено законом /начело законитости/. Међутим, Европски суд за људска права се не задовољава простим утврђењем испуњености начела законитости. Он захтева и да закон буде јасан и предвидив, да би ограничење могло да се сматра сагласним Конвенцији. Отуда је неопходно изложити појам “закона” у пракси Суда, и то приказом надзаконске снаге / res iudicatai res interpretata / Европске конвенције и праксе Европског суда у систему извора права у Републици Србији, а потом и стандарда које је Суд поставио у својој пракси да би закон могао да се сматра јасним и предвидивим
(2 x 45 мин у јединственом блоку са две паузе од по 10 мин)

18.50 – 19.50

 • Улога Народне скупштине у процесу усклађивања домаћег правног Система са правном тековином Европске уније
  др Урош Ћемаловић 

   pdf Презентација уз предавање

Место законодавне власти у процесу усклађивања са правом ЕУ; надзорна и контролна функција у контексту транспоновања правне тековине ЕУ у домаћи правни систем; специфичности Изјаве о усклађености и Табеле усклађености са правом ЕУ; Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ и улога Народне скупштине у његовом спровођењу; питање парламентарног надзора извршне власти у процесу усклађивања
(1 x 45 мин)

14. новембар


Амфитеатар II „Слободан Јовановић“

17.10 – 19.00

 • Разговор са предавачима
 • ДОДЕЛА ДИПЛОМА
 • Коктел и затварање курса

 

logoisponzor