О курсу

ukras
Програм семинара  траје шест недеља (1. октобар – 15. новембар 2016. године), обухвата теоријске и практичне теме, које ће представити професори Правног факултета, запослени на одговарајућим функцијама у Скупштини РС и Влади РС. (Више о томе у програму курса)

Теме

Програм семинара је образовне природе, али се теме мого условно разврстати на теоријске и практичне. И прве и друге воде истом, главном циљу – подизању нивоа знања о свим фазама поступка доношења закона и других прописа (за студенте) и практичне умешности у формирању, измени и допуни предлога у свим фазама њиховог доношења (за запослене).

Тај циљ ће се постићи обрађивањем следећих оквирних  тема:

 • Приказ једног сегмента парламентарног права као засебне области уставног права, који се тиче примарне надлежности парламента – доношења закона; нормативна уређеност поступка; иницијатива за доношење нових закона или измену постојећих у домаћем праву, као и у референтним правним системима (упоредни преглед: Немачка, Француска, Велика Британија); однос владе и парламента у том поступку, с обзиром на начело поделе власти у теоријском концепту и пракси правне државе.
 • Теорија тумачења права у двструкој функцији – системског усклађивања нових прописа, тј. постизања непротивречности правног система у циљу остваривања оптималних ефеката, циљева и вредности важећих прописа у примени, и, на другој страни, коришћења правила тумачења, нарочито језичких, у припреми и форматирању закона и других прописа /с обзиром на то да су (будући) прописи (будући) основ за доношење појединачних правних аката у поступку примене, чији је главни саставни део тумачење/.
 • Номотехнички недостаци важећих закона из перспективе праксе Уставног суда РС и упоредни преглед „номотехничких препорука“ проистеклих из релевантних пракси Уставног савета Француске и Уставног суда Немачке.
 • Улога законодавне делатности Народне скупштине у процесу европских интеграција Србије
 • Европско право као обавеза; обавеза усклађивања домаћих прописа (од фазе предлагања закона, преко усвајања до извршавања) са тзв. европским стандардима и, посебно, са праксом Европског суда за људска права – обавеза примене праксе суда као рес иудицата и рес интерпретата.
 • Израда предлога закона према одредбама пословника Народне скупштине РС, Владе РС и Резолуције о законодавној политици; обавезни елементи садржине, поступка (припрема и предлагање прописа, прибављање мишљења, јавна расправа …) и форматирања (структура и назив прописа, садржаји уводног, главног и завршног дела прописа; прилог прописа); језик, стил и обавезне номотехничке пропизиције; формулисање пречишћеног текста, исправке прописа и образложења прописа; специфичности израде подзаконских прописа.
 • Формулација амандмана на закон у поступку предлагања; формирање предлога о изменама и допунама закона; услови за подношење и форма предлога.

Метод рада подразумева интерактивност са тежиштем на подстицању полазника да учествују у решавању практичних питања – проблема и недоумица.

plakat-nomotehnika-i-pravnicko-rasudjivanjeКоме је намењен

Курс је намењен:

 1. студентима завршне године студија Правног факултета Универзитета у Београду;
 2. запосленима у службама државних органа који су према Уставу овлашћени на подношење предлога закона.

Корисници су:

 1. студенте Правног факултета Универзитета у Београду, који ће унапредити своје знање и стећи почетне практичне способности;
 2. запослене у државним органима, који ће иновирати сопствена теоријска знања о правној држави и владавини закона и увећати своје практичне способности за учествовање у процесима које ти теоријски концепти захтевају;
 3. предавачи из обе групе – професори и функционери у државним органима, јер ће функционери добити чврст теоријски оквир за законодавну делатност према потреби државе у процесу демократског преображаја, док ће  наставници добити добар инпут за унапређивање курикулума својих наставних предмета према конкретним и практичним потребама актуелних и активних креатора правног система.

Очекивани резултат

Очекује се да семинар пружи доказ о оправданости која ће бити основ за даље развијање те форме образовања са насловљеном садржином и да ће се установити као стална форма рада на Факултету.

Организација

Управник курса:

проф др Радмила Васић  

Секретари:

асистент Филип Бојић
Ива Рушкуц

logoisponzor