,,Током седамдесетих и осамдесетих година 20. века, у Србији је усвојен низ посебних закона којима се уређују различите области заштите животне средине. Међу овим законима, нарочиту улогу у примени основних еколошких стандарда имали су Закон о заштити ваздуха од загађивања, Закон о заштити становништва од буке, Закон о спровођењу мера заштите од јонизујућих зрачења, Закон о заштити природе, Закон о заштити и развоју природних и радом створених вредности човекове средине, као и Закон о посебној заштити делова природе.

Први системски закон који на целовит и јединствен начин уређује питање заштите природне средине и успоставља основне стандарде еколошке заштите у Србији донет је 1991. године. Закон је написан по моделу шведског закона о заштити животне средине из 1969. године. Ступањем на снагу Закон о заштити животне средине ( 1991 ) престали су да важе раније усвојени посебни закони, али су у одређеним областима усвојени нови посебни, међу којима и Закон о водама, Закон о шумама, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о ловству, Закон о националним парковима, Закон о поступању са отпадним материјама и други“.

Заштита животне средине у законодавству и пракси

Организација за европску безбедност и сарадњу

Мисија у Србији