НАЈВАЖНИЈИ МЕЂУНАРОДНИ ПРОПИСИ
(http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=la&strana=propisi_medjunarodne_konvencije )

  • Конвенција о човековој околини ( 1972 )
  • Рио декларација ( 1992 )
  • Агенда 21 (1992 )
  • Конвенција о биолошкој разноврсности ( 1992 )
  • Кјото протокол (1997 )
  • Архуска конвенција ( 1996 )
  • Конвенција о грађанскоправној одговорности за штете настале услед активности опасних по животну средину ( 1993 )
  • Конвенција о кривичноправној заштити животне средине( 1998 )