• Еколошко право-Проф. др Стеван Лилић у сарадњи са Доц. др Мирјаном Дреновак-Иванови
  • Монографија ,,Правни инструменти еколошке заштите-грађанскоправна и кривичноправна заштита“ – Доц. др Мирјана Дреновак-Ивановић, Сретен Ђорђевић, Синиша Важић ( http://www.osce.org/sr/serbia/148291 )
  • Монографија ,,Зашита животне средине у законодавству и пракси“ -уредник: Доц. др Мирјана Дреновак-Ивановић; рецензенти: Проф. др Стеван Лилић, Проф. др Предраг Димитријевић ( http://www.osce.org/sr/serbia/148421 )
  • Практикум о праву на правну заштиту у питањима животне средине у управном поступку и управном спору ( http://www.osce.org/node/115894 )
  • Локална заједница и проблематика бујичних поплава-Милутин Стефановић, Зоран Гавриловић, Мр Ратко Бајчетић
  • Заштита животне средине у међународном и унутрашњем праву-Др Драгољуб Тодић, Др Вид Вукосавећ