Aktivnosti

Poslednja generacija studenata Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima bila je veoma aktivna tokom trajanja programa Klinike.

Prva polovina 2013. godine bila je bogata različitim vidovima aktivnosti u oblasti prevencije i suzbijanja trgovine ljudima.

Predstavljen je predlog nacrta Strategije i Akcionog plana Republike Srbije protiv trgovine ljudima. S tim u vezi, Pravna klinika za suzbijanje trgovine ljudima organizovala je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova javnu raspravu na Pravnom fakultetu 15. marta 2013. godine.

Grupa studenata je prisustvovala i završnoj javnoj raspravi povodom predloga nacrta Nacionalne strategije i Akcionog plana koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije organizovalo 23. aprila 2013. godine. To je bila prilika da studenti predstave svoj Komentar na tekst predloga Strategije i Akcionog plana koji su prethodno uputili na razmatranje interresornoj Radnoj grupi.

Studenti su bili aktivni i prilikom posete ekspertske grupe GRETA Republici Srbiji. Radilo se o evaluacionoj poseti Republici Srbiji nadzornog tela osnovanog Konvencijom Saveta Evrope za suzbijanje trgovine ljudskim bićima čija je ugovornica i naša zemlja. GRETA je imala niz sastanaka sa velikim brojem predstavnika relevantnih državnih organa i civilnog sektora, ali je i prezentacija Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima Pravnog fakulteta u Beogradu naišla na veliko interesovanje kod članova ove ekspertske grupe. Rad Pravne klinike je predstavila doc.dr Ivana Krstić a prezentaciji su prisustvovale i tri studentkinje sa Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima.

Studenti su se pridružili i nacionalnoj kampanji “Real Men Don’t Buy Girls” koju je organizovao Koordinator za suzbijanje trgovine ljudima, gospodin Mitar Đurašković, a koja je predstavljala deo istoimene svetske kampanje.