Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i vazduhom

Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i vazduhom dopunjuje Konvenciju o organizovanom kriminalu i daje definiciju krijumčarenja ljudi. Protokol je stupio na snagu 28. januara 2004. godine i ima 133 strane ugovornice (132 države i Evropska unija).
Republika Srbija je ratifikovala Protokol 6. septembra 2001, koji je počeo da važi 28. januara 2004. godine.

Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i vazduhom