Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda usvojena je u okviru Saveta Evrope 4. novembra 1950. godine u Rimu. Stupila je na snagu 3. septembra 1953. godine i ima 47 država ugovornica (jedino Belorusija nije još uvek pristupila Konvenciji).
Srbija je ratifikovala ovu Konvenciju 3. marta 2004. godine.

Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama