Konvencija UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala

Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, usvojena Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 55/25 od 15. novembra 2000. godine, predstavlja bazični instrument međunarodnog karaktera u sferi borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Otvorena je za potpisivanje na konferenciji koja je održana u Palermu od 12. do 15. decembra iste godine. Konvencija je stupila na snagu 29. septembra 2003. godine. Status ugovornice ima čak 170 država i Evropska unija. Uz Konvenciju su usvojena i tri protokola koja regulišu transnacionalni organizovani kriminal u pojedinim oblastima: Protokol o sprečavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom, Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i vazduhom i Protokol protiv nezakonite proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, njegovim delovima i municijom. Da bi država postala ugovornica nekog od protokola, ona mora biti ugovornica Konvencije.
Republika Srbija postala je ugovornica Konvencije 6. septembra 2001. godine.