Završna javna rasprava – učešće studenata Pravne klinike

Studenti Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima su pozvani na završnu javnu raspravu povodom predloga Nacionalne strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava u Republici Srbiji za period 2013-2018. i nacrta Akcionog plana za period 2013-2014.

Završna javna rasprava organizovana je u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova, Kabineta potpredsednice Vlade za evropske integracije, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Evropske Komisije – TAIEX 23. aprila 2013. Pored predstavnika studenata Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima, na završnoj javnoj raspravi učešće su uzeli i predstavnici stručne javnosti, državnih organa, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija.

Grupa studenata Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima usmeno je predstavila i obrazložila (dopunjeni) Komentar na tekst predloga nacrta Nacionalne strategije i predloga Akcionog plana. Komentar Pravne klinike, odnosno predlozi, naišli su na veoma pozitivne kritike prisutnih – predstavnika stručne javnosti, državnih organa, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija, tj. predstavnika interresorne Radne grupe.

Ključni predlozi Pravne klinike su se odnosili na sledeća pitanja:
-Institucionalizacija pravne(ih) klinike(a) pravnog(ih) fakulteta, tj. uključivanje pravnih klinika za suzbijanje trgovine ljudima kao partnera u Akcioni plan (i/ili u Sektorske akcione planove);
-Definicija žrtve trgovine ljudima;
-Model (većeg) učešća organizacija civilnog društva u Savetu i/ili Timu za implementaciju, kao i (veća) uloga u sprovođenju akcionog plana;
-Kontinuirano izveštavanje javnosti o radu Saveta;
-Predviđanje saradnje sa sudskom granom vlasti u Akcionom planu.

Nenad Portić, predstavnik studenata Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima je nakon završne javne rasprave pozvan na radni sastanak, u vezi sa ulogom organizacija civilnog društva u Strategiji i Akcionom planu, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova – Koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima. Sastanak je održan 26. aprila 2013. godine. Tom prilikom je predstavnik Pravne klinike, pored ostalog, usmeno izložio dopunu obrazloženja Komentara u vezi sa pitanjem “institucionalizacije pravnih klinika za suzbijanje trgovine ljudima” (sa osvrtom na Strategiju EU za suzbijanje trgovine ljudima 2012-2016).

Završna javna rasprava MUP1