Strategija Evropske unije za suzbijanje trgovine ljudima 2012-2016

Ova Strategija definiše pet prioriteta na koje bi EU trebalo da se usredsredi da bi rešila problem trgovine ljudima. U Strategiji je takođe naveden niz mera koje Evropska komisija predlaže za naredni petogodišnji period a uz aktivnosti drugih aktera, uključujući i Države članice, Evropske službe spoljnih poslova, institucije EU, agencije EU, međunarodne organizacije, treće zemlje, civilno društvo i privatni sektor. Ti prioriteti su:
A. Identifikacija, zaštita i pomoć žrtvama trgovine ljudima
B. Intenziviranje prevencije trgovine ljudima
C. Oštrije krivično gonjenje trgovaca ljudima
D. Intenziviranje koordinacije i saradnje ključnih aktera i koherentnost politika
E. Podizanje stepena znanja i delotvorne reakcije na novonastale bojazni koje se odnose na sve vidove trgovine ljudima

Strategija Evropske unije za suzbijanje trgovine ljudima 2012-2016