Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama usvojena je 1979. godine i daje katalog ženskih ljudskih prava i obavezuje države da preduzmu sve korake kako bi ostvarile jednakost između muškaraca i žena i suzbile razne stereotipe i predrasude koji podržavaju polnu jednakost. Konvencija garantuje jednakost žena u svim oblastima društvenog života, uključujući radne odnose, obrazovanje, politiku, zdravlje. Konvencija zahteva ukidanje svih oblika trgovine ženama i eksploatacije prostitucije žena. Konvencija se posebno zalaže za poboljšanje položaja žena koje žive u ruralnim područjima i garantuje jednaka prava u pogledu sticanja, menjanja i zadržavanja državljanstva, posebno kod zaključenja braka sa strancem.
Konvencija je stupila na snagu 3. septembra 1981. godine i do danas je Konvenciju ratifikovalo ukupno 187 država ugovornica
SFRJ je ratifikovala Konvenciju 26. februara 1982. godine, a Republika Srbija je prihvatila Konvenciju 12. marta 2001. godine.

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama