Komentar grupe studenata Klinike na nacrt Strategije i Akcionog plana

Nakon javne rasprave održane na Pravnom fakultetu u martu mesecu 2013. godine, grupa studenata Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima sačinila je Komentar na tekst predloga nacrta Nacionalne strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava u Republici Srbiji za period 2013-2018. godine i tekst predloga Akcionog plana za period 2013-2014, koji je upućen interresornoj Radnoj grupi na razmatranje.

Integralni tekst Komentara Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima na nacrt Strategije i Akcionog plana