Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica

Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica iz 1990. godine predstavlja prvi međunarodni ugovor koji definiše radnike migrante, posebne kategorije ovih radnika i članova njihove porodice. Radnici migranti i članovi njihovih porodica imaju pravo da ne budu izloženi diskriminaciji u pogledu svojih osnovnih prava. Oni, međutim, uživaju i niz posebnih prava i zabranjuje se njihov prinudni rad.
Konvencija je stupila na snagu 1. jula 2003, a ratifikovalo ju je samo 46 država.
Republika Srbija je potpisala Konvenciju 11. novembra 2004. godine.

Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica