Direktiva 2011/36/EU Evropskog parlamenta i Saveta o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima i zaštiti žrtava

Direktiva ustanovljava minimum pravila koja se tiču definicija krivičnih dela i sankcija u oblasti trgovine ljudskim bićima. Ona takođe uvodi zajedničke odredbe, uzimajući u obzir rodne razloge, kako bi se pojačala prevencija ovog dela i zaštita njegovih žrtava.

Direktiva 2011/36/EU Evropskog parlamenta i Saveta o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima i zaštiti žrtava