Javna rasprava o nacrtu Strategije i Akcionog plana RS na Pravnom fakultetu

U saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima i Ministarstva unutrašnjih poslova u petak 15. marta 2013. godine, sa početkom u 15:30 časova u amfiteatru VIII – sudnici, održana je stručna javna rasprava povodom nacrta Strategije i Akcionog plana Republike Srbije protiv trgovine ljudima.

Predloge ovih strateških dokumenata izradila je interresorna Radna grupa (u kojoj su pored ostalih učestvovali i predstavnici Ministarstva pravde i RJT) uz stručnu podršku Biroa za strateško planiranje MUP-a Republike Srbije. Tehničku podršku Radnoj grupi omogućio je Zajednički program za borbu protiv trgovine ljudima IOM, UNHCR i UNODC, zahvaljujući kome je osnovana i Pravna klinika za suzbijanje trgovine ljudima Pravnog fakulteta u Beogradu.

Na javnu raspravu su bili pozvani i predstavnici Pravosudne akademije, Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca, Udruženja sudija za prekršaje i eksperti iz pravosuđa koji su u okviru Zajedničkog programa izradili studiju na temu krivičnopravnog odgovora na problem trgovine ljudima.