Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom

Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom je prvi međunarodni instrument univerzalnog karaktera koji sadrži definiciju trgovine ljudima. Države ugovornice imaju obavezu da u svoje krivično zakonodavtsvo unesu krivično delo trgovine ljudima kao i njegove različite oblike (pokušaj, saučesništvo, organizovanje i navođenje drugih lica da izvrše krivično delo trgovine ljudima). Svrha Protokola sastoji se u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudskim bićima ali i zaštiti i pružanju pomoći žrtvama trgovine ljudima, uz posebno insistiranje na punom poštovanju njihovih ljudskih prava. Protokol je stupio na snagu 25. decembra 2003. godine i ima 152 strane ugovornice (151 država i Evropska unija).
Republika Srbija je ratifikovala Protokol 6. septembra 2001, koji je počeo da važi 25. decembra 2003.

Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom