Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima sa komentarima

Konvencija o borbi protiv trgovine ljudima usvojena je u Varšavi 16. maja 2005. godine. Stupila je na snagu 1. februara 2008. godine. Konvencija ima 37 ugovornih strana.
Republika Srbija je ugovornica Konvencije od 1. avgusta 2009. godine.

Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima sa komentarima